free html templates

GESCHIEDENIS


In 1964 werd door het bestuur van "de Messemaker" in een vergadering gepeild of er (weer) belangstelling bestond voor handboog schieten. Dit omdat Cuijk vroeger 3 bloeiende handboogverenigingen kende, die door de bezetting stil kwamen te liggen. In deze vergadering bleek een dermate belangstelling te bestaan voor deze oude sport, dat een oprichting van een club en de aanleg van een baan niet ten onrechte geschiedde. De naam L'ARC is ontstaan door de eerste letters van de achternamen van de oprichters te gebruiken.  L'Arc betekent ook boog  in de franse taal.

Er gaven zich een dertigtal op, alhoewel daarvan nog slechts enkele zijn overgebleven. In de zomer van 1965 kwam de baan gereed en werd op 1 september de club officieel bij de bond ingeschreven. Anno 2015 bestaat L'Arc 50 jaar.

Het enthousiasme was zo groot dat de gehele winter werd doorgeschoten, eerst schaatsen in "Broeks-kuul" en dan nog even schieten. Blokken hout met olie werden in een ton gedaan, aansteken, vingers warmen en weer schieten. Daarom werd al snel heel Cuijk van N.C.B.-gebouw tot kerkzolder onderzocht of er soms een bruikbare binnenbaan te creëren was. Uiteindelijk kreeg de club onderdak bij "de Gouden Leeuw" waar, voor de tap langs, over het biljart en door een paar gaten in de muur geschoten werd op de doelen een eind verder in een schuur.

Ondanks het primitieve was het toch een gezellige tijd en zijn daar veel wedstrijden geschoten. Dit heeft enkele winters geduurd totdat op een "mooie" zomeravond alles uitbrandde en onze winterbaan verleden tijd werd.
Om uit de impasse te raken werd toen het schietgedeelte in "de Messemaker" overkapt, met de bedoeling dit geheel dicht te maken en door de raampjes in de winterdag naar buiten te schieten en de rest te verwarmen. Omdat er geen aardgas op de terreinen aanwezig was en uiteindelijk het ook nog vrij onmogelijk bleek om alles te isoleren, is men later weer terug gekomen op het oorspronkelijke plan en werd er weer gezocht naar een binnenbaan.

In het najaar van 1977 stelt het bestuur van L'Arc opnieuw pogingen in het werk, om te komen tot de bouw van een permanente baan op de terreinen van de Messemaker. In de najaarsvergadering en na een felle discussie wordt dit voorstel door de leden weggestemd. Tegelijkertijd wordt de aanbieding van de firma Homburg BV ter sprake gebracht. Dit voorstel hield in, dat door de firma Homburg een zgn. "Spaanse Barak" wordt aangeboden, onder voorwaarde, dat de barak voor 1 januari 1978 wordt gedemonteerd en het bouwterrein in goede staat werd opgeleverd.

Inmiddels is van de gemeente Cuijk bericht ontvangen, dat de schutterij de beschikking kan krijgen over een terrein op de Groenendijkse Kampen. Dit voorstel wordt met alle handen aangenomen en de barak wordt gedemonteerd en opgeslagen.
Het bestuur wordt opgedragen een nieuwbouwplan uit te werken. In het voorjaar van 1978 komt er uiteindelijk een tekening tot stand aan de hand waarvan alle beschikbare materialen kunnen worden gebruikt en die de mogelijkheid schept tot enerzijds de bouw van de baan, die aan redelijk te stellen eisen voldoet en die anderzijds de financiële draagkracht niet te boven gaat.

In feb. 1978 wordt de tekening bij de gemeente ingediend. Half sept. wordt, na diverse afwijzingen door de gemeente en welstandscommissie, eindelijk de officiële goedkeuring verleend. In overleg met de dienst gemeentewerken van Cuijk wordt op 21 september 1978 de plaats bepaald, waar de nieuwe baan zal ontstaan. Op 30 september. wordt de bouw uitgezet en kan er begonnen worden.
Na 1 jaar zwoegen en zweten wordt er op 23 september 1979 voor het eerst weer het koningschieten georganiseerd.
Dit is het eerste evenement dat onder eigen dak kan plaats vinden. 

SHARE THIS PAGE!

Adres verenigingsgebouw

Liefkeshoek 84                     
Cuijk / Katwijk

Contact

Email: info@larc-cuijk.nl          
Telnr.: +31 (0) 6 3957 1658